Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig van hun leerkracht?

3. Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig van hun leerkracht?

 

a.     Attitude

 

Snelle Snappers verwachten van hun leerkracht dat hij/zij degene is die richting geeft aan hun denkproces, niet dat diegene de antwoorden aanlevert op alle mogelijke vragen. De vragen van de Snelle Snapper zijn niet persé kennis of cognitief georiënteerd maar veel meer emotioneel en sociaal georiënteerd. Snelle Snappers hebben behoefte aan een leerkracht als positief rolmodel voor een op groei en ontwikkeling gerichte mindset, iemand die over het vermogen en de wil beschikt zichzelf te verbeteren. Die weet wat hij of zij zelf nog heeft te leren en hier open over kan communiceren met anderen.

Qua attitude vraagt dit van de leerkracht dat hij/zij

 • een kwalitatief goed gesprek kan voeren, waarbij invoelend vermogen getoond wordt.
 • Waardering uit voor diversiteit en de unieke eigenschappen van alle kinderen, op welk vlak dan ook
 • De eigen grenzen en mogelijkheden van de kinderen accepteert en waardeert
 • De kinderen ruimte geeft om hun eigen leerproces mede vorm te geven
 • Stimulator en uitdager is van leerprocessen
 • Vertrouwt op informatie die ze krijgt van kinderen, ouders en collega’s
 • Realistisch hoge verwachtingen heeft

Ook hebben de Snelle Snappers behoefte aan een leerkracht die zelf ambitieus is, die z’n leerlingen voorleeft dat het bevredigend is om jezelf te ontwikkelen, om dromen en wensen te hebben ten aanzien van het leven en carrière.
Een leerkracht die HB-proof is neemt het curriculum niet als heilig maar interpreteert het flexibel want de focus ligt op het leren en op wat tot leren prikkelt.

Door het APS zijn uitspraken genoteerd die als spiegel voor de leerkracht kunnen dienen. Ben ik de leerkracht die ik wil zijn voor mijn Snelle Snappers en andere leerlingen?

 • Ik deel het probleem, niet de oplossing, met de leerlingen
 • Ik geef ruimte voor eigen invullingen, ook voor datgene wat ik zelf niet had kunnen bedenken
 • Ik houd rekening met jongens en meisjes
 • Ik haal de kinderen steeds weer uit hun comfortzone – op naar de zone van de naaste ontwikkeling
 • Ik breng minimaal 1x per week iets over waar ik mezelf ook over verwonder

 

b.     Vaardigheden

 

Bovenop leerkrachtvaardigheden die van belang zijn voor iedere leerkracht in relatie tot leerlingen zijn enkele vaardigheden heel specifiek voor het begeleiden en ondersteunen van Snelle Snappers.

 • De leerkracht beschrijft waarneembaar gedrag van kinderen dat mogelijk wijst op begaafdheid.
 • De leerkracht communiceert met Snelle Snappers over hun onderwijsbehoefte.
 • De leerkracht daagt de Snelle Snappers uit nieuwe wegen te zoeken, nieuwe antwoorden op vragen te vinden en nieuwe vragen te stellen.
 • De leerkracht biedt studievaardigheden op metacognitief niveau aan, zodat de Snelle Snapper leert hoe hij een onderwerp kan bestuderen en vormgeven
 • De leerkracht stelt opdrachten samen waarbij beroep gedaan wordt op de hogere orde denkvragen
 • De leerkracht vult bestaande opdrachten binnen de vakgebieden aan met leeropdrachten waarbij de hogere orde denkvaardigheden worden aangesproken
 • De leerkracht kent de leerlijnen en kan hierop variëren met een aangepast leerlijn
 • De leerkracht compact de stof uit de reguliere methode, zodat deze meer aansluit bij de wijze waarop de Snelle Snapper leert
 • De leerkracht stelt duidelijke ontwikkelingsdoelen en volgt (met de Snelle Snapper) of deze doelen worden behaald
 • De leerkracht erkent belangen en zorgen van ouders/verzorgers en speelt in op specifieke wensen en behoeften
 • De leerkracht stelt een weektaak samen waarin de verrijkingsstof verwerkt is
 • De leerkracht volgt, controleert, beoordeeld en registreert de verrijkingsstof van de Snelle Snapper
 • De leerkracht geeft feedback gericht op groei en ontwikkeling
 • De leerkracht plant of heeft met regelmaat begeleidingsmomenten voor de Snelle Snappers
 • De leerkracht zorgt dat de Snelle Snappers zelf overzicht hebben over hun te maken werk (zowel regulier, compacten als verrijken)
 • De leerkracht erkent en bespreekt met de Snelle Snapper de verschillen in emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling tussen de Snelle Snapper en klasgenoten

Het werken aan de ontwikkeling van deze leerkrachtvaardigheden is onderdeel van het continue leerproces van een ambitieuze leerkracht. Net als bij Snelle Snappers is het niet zinvol om aan al deze vaardigheden tegelijkertijd te werken. Veel zinvoller is het om een selectie te maken van 1 tot 3 vaardigheden die op dat moment relevant zijn en daar ontwikkeldoelen voor te formuleren.

Tip: Betrek de Snelle Snappers bij het formuleren van je eigen ontwikkeldoelen. Vraag hen wat zij een voor jou relevante te ontwikkelen vaardigheid vinden en formuleer, samen met hen, SMART-ontwikkeldoelen (Specifiek, Merkbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdspecifiek).
Wanneer je voor de feedback op je ontwikkeling ook te rade gaat bij de leerlingen werk je tegelijkertijd aan beeldenrijkdom over hoogbegaafdheid bij jezelf en aan ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij je leerlingen. Een inspirerend interactief leerproces voor leerkracht en leerling.

 

Door naar: Eindtoets

 

 

maart 13th, 2021 by Anita Wuestman