Wie zijn de hoogbegaafde leerlingen?

 

1.  Wie zijn de hoogbegaafde leerlingen?

 

Voor de titel van deze cursus is bewust gekozen voor de aanduiding ‘Snelle Snappers’
Door te spreken over ‘Snelle Snappers’ is direct duidelijk dat deze leerlingen snel informatie en signalen opnemen en doorgronden. Dat opnemen van signalen en informatie betreft niet alleen de cognitieve domeinen maar ook de emotionele en sociale domeinen. Het feit dat zij informatie en signalen snel en in grote hoeveelheden tot zich nemen en verwerken wil niet zeggen dat ze daarbij als vanzelf de juiste strategie ontwikkelen en kiezen om deze informatie te verwerken; hier hebben zij, net als alle andere kinderen, instructie en begeleiding bij nodig. Zodat zij in staat zijn de opgenomen kennis en inzichten adequaat te verwerken en toe te passen. Misschien wel meer dan de gemiddelde leerling heeft de Snelle Snapper een richtingaangever of navigator nodig om wegwijs te worden in de infrastructuur van het leven.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de algemene kenmerken van deze Snelle Snappers / hoogbegaafde leerlingen en hun kansen en risico’s voor de persoonlijkheidsontwikkeling.

[reflection] Tijdens deze cursus verwerk je de opgedane kennis aan de hand van een eigen casus. Voor deze casus beschrijf je een (fictieve) leerling uit jouw groep waarover jij van mening bent dat dit wellicht een Snelle Snapper is. Aan de hand van deze leerling zal de, tijdens de cursus opgedane theoretische kennis, een praktische toepassing krijgen in jouw eigen groep.

Casusbeschrijving:

Datum opstellen casus
Naam van de leerling
Leeftijd en groep
Schoolverloop groepen

 

Beschrijf minimaal 4 kenmerken van deze leerling op grond waarvan jij van mening bent dat dit wellicht een Snelle Snapper is. Probeer daarbij zo concreet mogelijke voorbeelden te geven van situaties en gedrag die jou op het idee hebben gebracht.

Kenmerk Omschrijving kenmerk Concrete voorbeeld situatie / gedrag

 

[Feedback]  een lijstje met algemene kenmerken van hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid wordt veel gezegd en gezwegen, het is een beladen begrip en er bestaat geen overeenstemming in wetenschappelijke literatuur of vastgelegd in wetgeving over dé definitie van hoogbegaafdheid. Voor toepassing in de schoolpraktijk worden daarom in deze cursus de meest praktische en door professionals geaccepteerde theoretische modellen gecombineerd vanuit het perspectief van de Snelle Snapper in de klas.

 

Door naar Kenmerken van snelle snappers

maart 13th, 2021 by Anita Wuestman