Opbouw en doelen van de cursus

Opbouw en doelen van de cursus:

De cursus is opgebouwd in 3 delen waarin kennis en praktische toepassing van de kennis elkaar aanvullen. Tijdens de cursus wordt aan de hand van een eigen casus de theoretische kennis verwerkt tot praktische toepassingsmogelijkheden in de klas.

1: Wie zijn de hoogbegaafde leerlingen

In hoofdstuk 1 worden de begrippen Hoogbegaafdheid en Snelle Snappers nader omschreven en wat hun kansen en risico’s ten aanzien van persoonlijkheidsontwikkeling zijn (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 leert de cursist hoe deze leerling te signaleren en herkennen is. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafden.

2: Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig van het onderwijs

In hoofdstuk 5 wordt stil gestaan bij de cognitieve ondersteuning van leerlingen door de mogelijkheden van compacten, verrijken, verbreden en versnellen van het onderwijsaanbod te onderzoeken.

3: wat heb jij de hoogbegaafde leerlingen te bieden

In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan leerkrachthouding en competenties die hierbij van cruciaal belang zijn.

Na het volgen van deze online cursus beschikt de cursist over voldoende basiskennis om een aanzet te geven voor een Individueel leer- en ontwikkelingsplan op te stellen voor de hoogbegaafde leerling in de eigen groep en dit te onderbouwen met argumenten naar ouders en collega’s. Bovendien is de cursist in staat te reflecteren op eigen competenties als ondersteuner van de hoogbegaafde leerling.

Na het volgen van deel 1 van de cursus is de cursist in staat om:

  • Op systematische wijze informatie te verzamelen over leerlingkenmerken in relatie tot hoogbegaafdheid en deze informatie te beoordelen.
  • Een standpunt te formuleren ten aanzien van onderwijsaanpassing in het kader van hoogbegaafdheid.
  • Verbanden zichtbaar te maken tussen cognitieve-, emotionele- en sociale ondersteuningsbehoeften van deze leerling en deze expliciet te beschrijven als stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling.

Na het volgen van deel 2 van de cursus is de cursist in staat om:

  • De reguliere lesstof te compacten op basis van de didactische behoeften van de hoogbegaafde leerling.
  • De lesstof voor de hoogbegaafde leerling te verrijken volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
  • Een standpunt in te nemen ten aanzien van versnellen door de leerling
  • Individueel leer- en ontwikkelingsplan voor de hoogbegaafde leerling in de eigen groep op te stellen.

Na het volgen van deel 3 van de cursus is de cursist in staat om:

  • Te reflecteren op eigen leerkrachtcompetenties in relatie tot de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

  Door naar Investering, Evaluatie en Eindtoets

maart 13th, 2021 by Anita Wuestman